top of page
O MNIE.png

REGULAMIN
 SERWISU INTERNETOWEGO
SEKWENCJA ZMIAN

Regulamin serwisu internetowego

www.sekwencjazmian.pl

Serwis Internetowy www.sekwencjazmian.pl jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej pod firmą ,,Sapere Aude” z siedzibą w Lubinie, ul. Krupińskiego 89/1, 59-300 Lubin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 6922180982 zwana dalej Usługodawcą. 

 
§1 

 
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta. 

 
§2 

 
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach Serwisu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 
2. Przedsiębiorca – Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności. 

 
3. Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sapere Aude” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 6922180982. 

 
4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

  

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu Internetowego. 

 
6. Serwis – Serwis Internetowy www.sekwencjazmian.pl. W skład serwisu wchodzą między innymi usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Klientów. 

  

7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

 
8. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 

 
9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu. 

 
10. Koszyk – element oprogramowania Serwisu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu. 

 
11. Usługa (usługa świadczona drogą wysyłkową oraz elektroniczną) – każda usługa świadczona drogą osobistą, wysyłkową oraz elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywana za pomocą Poczty Polskiej oraz urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w tym za pośrednictwem Serwisu, środków komunikacji elektronicznej. 

 
12. Usługi płatne: Kursy Stacjonarne, Kursy Online, Książki, Medytacje Spersonalizowane, Medytacje Spersonalizowane Podprogowe, Treningi Osobiste, Spersonalizowany Film Przyszłości – Metoda Kalejdoskopu, Spersonalizowane Nagranie Hipnotyczne, Nagranie Hipnotyczne Ho’oponopono, Praca Indywidualna z Praktyką Ho’oponopono, Konsultacje Indywidualne. 

 
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego poprzez złożenie zamówienia i akceptację niniejszego Regulaminu, po uiszczeniu opłaty za daną Usługę lub zawarta w inny sposób określony w odrębnym Regulaminie danej usługi. 

 
§3 

 
Usługodawca ma możliwość świadczenia następujących Usług Płatnych: 

 
14. Kursy Stacjonarne – usługa świadczona drogą elektroniczną. Na dany kurs mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do zakupu Kursu konieczne jest opłacenie wybranej usługi. Pliki wysłane w ramach zakupu tego Kursu stają się własnością klienta, który może je odtwarzać wielokrotnie, w każdym czasie. Klient ma jednocześnie świadomość, że wszystkie te pliki, które składają się na Kursy Stacjonarne są objęte prawami autorskimi. Oznacza to, że nie można ich kopiować, przesyłać, rozpowszechniać itp., a są one przeznaczone tylko do użytku własnego osoby, która je zakupiła. 

 
15. Kursy Online – usługa świadczona drogą elektroniczną. Czas trwania kursu jest określony w opisie danej Usługi. Klient ma prawo do wielokrotnego odtwarzania danego Kursu w czasie określonym i wskazanym w danej Usłudze. Natomiast po tym czasie traci on dostęp do Kursu, który zakupił tylko na czas określony przez Usługodawcę. Czas ten widoczny jest na stronie z każdym Kursem Online i Klient ma zawsze do niego wgląd przed dokonaniem zakupu. Na dany kurs mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do zakupu Kursu konieczne jest opłacenie wybranej usługi. Klient ma jednocześnie świadomość, że hasło dostępu oraz wszystkie pliki znajdujące się na stronie z danym Kursem Online są objęte prawami autorskimi. Oznacza to, że nie można ich w żaden sposób kopiować, zapisywać, przesyłać, rozpowszechniać itp., a są one przeznaczone tylko do użytku własnego osoby na okres czasu, w którym zakupiła ona dany Kurs Online. 

 
16. Medytacje Spersonalizowane – usługa świadczona drogą elektroniczną. Medytacja wysyłana jest w formacie audio, z możliwością wielokrotnego odtworzenia. Każdą Medytację Spersonalizowaną Klient otrzymuje na własność. Klient świadomy jest również tego, że Medytacja Spersonalizowana jako produkt spersonalizowany, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827 art. 38) nie podlega zwrotom oraz wymianom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż. 

 
17. Medytacje Spersonalizowane Podprogowe – usługa świadczona drogą elektroniczną. Medytacja wysyłana jest w formacie audio, z możliwością wielokrotnego odtworzenia. Każdą Medytację Spersonalizowaną Klient otrzymuje na własność. Klient świadomy jest również tego, że Medytacja Spersonalizowana jako produkt spersonalizowany, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 art. 38) nie podlega zwrotom oraz wymianom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż. 

 
18. Spersonalizowane Nagranie Hipnotyczne - usługa świadczona drogą elektroniczną. Spersonalizowane Nagranie Hipnotyczne wysyłane jest w formacie audio, z możliwością wielokrotnego odtworzenia. Każde Spersonalizowane Nagranie Hipnotyczne Klient otrzymuje na własność. Klient świadomy jest również tego, że Spersonalizowane Nagranie Hipnotyczne jako produkt spersonalizowany, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 art. 38) nie podlega zwrotom oraz wymianom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż. 

 
19. Spersonalizowany Film Przyszłości – Metoda Kalejdoskopu – usługa świadczona drogą elektroniczną. Spersonalizowany Film Przyszłości – Metoda Kalejdoskopu wysyłany jest w formacie audio, z możliwością wielokrotnego odtworzenia. Każdy Spersonalizowany Film Przyszłości – Metoda Kalejdoskopu Klient otrzymuje na własność. Klient świadomy jest również tego, że jest to produkt spersonalizowany i zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 art. 38) nie podlega zwrotom oraz wymianom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż. 

 
20. Nagranie Hipnotyczne Ho’oponopono – usługa świadczona drogą elektroniczną i wysyłana w formie audio. Klient ma prawo do wielokrotnego odtwarzania tego pliku, który otrzymuje na własność. Klient ma jednocześnie świadomość, że Nagranie Hipnotyczne Ho’oponopono jest objęte prawami autorskimi. Oznacza to, że nie można w żaden sposób kopiować, zapisywać, przesyłać, rozpowszechniać itp. pliku z tym nagraniem. Jest ono przeznaczone tylko do użytku własnego osoby, która je zakupiła. 

 
21. Praca indywidualna z praktyką Ho’oponopono – Tę usługę można nabyć po uprzednim kontakcie mailowym: sekwencjazmian@gmail.com. Podlega ona odrębnemu Regulaminowi. Usługa jest świadczona telefonicznie, oferta cenowa 
zostanie przedstawiona Klientowi indywidualnie. Cena zostanie ustalona w oparciu o czas trwania pracy indywidualnej z praktyką Ho’oponopono. 

 
22. Treningi Osobiste – usługa świadczona drogą elektroniczną. Treningi Osobiste są tworzone na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta i zawierają rozpisany plan pracy. Klient świadomy jest również tego, że Trening Osobisty jako produkt spersonalizowany, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 art. 38) nie podlega zwrotom oraz wymianom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż. 

 
23. Konsultacje Indywidualne – Tę usługę można nabyć po uprzednim kontakcie mailowym: sekwencjazmian@gmail.com. Podlega ona odrębnemu Regulaminowi. Usługa jest świadczona telefonicznie, oferta cenowa zostanie przedstawiona Klientowi indywidualnie. Cena zostanie ustalona w oparciu o czas trwania konsultacji. 

 
24. Książki w wersji papierowej – produkt wysyłany przez Pocztę Polską. Klient jest świadomy tego, że korzystając z tej usługi, jest zobowiązany również do pokrycia kosztów wysyłki. Wszystkie książki są objęte prawami autorskimi. Oznacza to, że nie można ich kopiować, przesyłać, rozpowszechniać itp., a są one przeznaczone tylko do użytku własnego osoby, która je zakupiła. 

 
25. Książki w wersji PDF – produkt wysyłany drogą elektroniczną w formacie PDF. Wszystkie książki są objęte prawami autorskimi. Oznacza to, że nie można ich kopiować, przesyłać, rozpowszechniać itp., a są one przeznaczone tylko do użytku własnego osoby, która je zakupiła. 

 
26. Warsztaty – Podlegają odrębnemu regulaminowi. Jest to wydarzenie stacjonarne. Szkolenie można zarezerwować i zakupić przez niniejszy Serwis po zaakceptowaniu regulaminu, dla niego dedykowanemu. 

 
§4 

 
27. Do dokonania zakupu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: 1) dostęp do Internetu, 

2) standardowy system operacyjny, 

3) standardowa przeglądarka internetowa, 

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail, 

5) włączona obsługa JavaScript i plików cookies. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby Serwis Internetowy był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome oraz 
Opera. 

  

28. Osoby będące pod opieką psychologa, psychiatry lub terapeuty zajmującego się profesjonalną pomocą, są zobowiązane skonsultować wzięcie udziału w kursie z osobą prowadzącą terapię. Osoby o zaburzeniach psychicznych zagrażających ich zdrowiu i życiu nie mają możliwości brania udziału w kursie oraz biorąc udział w kursie robią to na własną odpowiedzialność. Kursy jak i konsultacje indywidualne oraz wszystkie inne dostępne na stronie www.sekwencjazmian.pl usługi nie są pomocą profesjonalisty i nie powinny być traktowane jako zamiennik prawdziwej terapii czy pomocy profesjonalnej. Każdy kto bierze w nich udział podejmuje świadomą decyzję tego, co robi, a Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie ich treści w życiu Klienta. 

 
29. Składając zamówienie Klient posługuje się prawdziwymi danymi oraz ponosi odpowiedzialność za posłużenie się nieprawdziwymi danymi. Nie można zawrzeć Umowy w sposób anonimowy lub posługując się nieprawdziwymi danymi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. 

 
30. Klient korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie). 

 
31. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności). 

 
32. Korzystanie z Serwisu Internetowego przez Klienta powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami i zgodny z regulaminem. 

 
§5 

 
33. Usługi eksponowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są autorstwa Usługodawcy i są wolne od wad prawnych. 

 
34. Ceny Usług oferowanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto). 

 
35. Do złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie następujących czynności: dodanie do koszyka produktów, wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, wybór metody płatności, akceptacja Regulaminu – warunek konieczny do złożenia zamówienia. 

 
36. Po naciśnięciu przycisku do finalizacji zamówienia Klient jest przekierowywany do panelu płatności. Klient wybiera metodę płatności. Po dokonaniu płatności Klient jest przekierowywany na stronę Serwisu. Do skutecznego zawarcia umowy konieczne jest potwierdzenie przez system, że płatność przebiegła pomyślnie – potwierdzenie otrzymania płatności przez Usługodawcę jest momentem zawarcia umowy. 

 
37. Po złożeniu zamówienia Usługobiorca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a Usługodawcą. 

  

38. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient otrzymuje dostęp do kupionych Usług.  

 
 

39. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w zamówieniu adres e-mail faktury lub paragonu fiskalnego w formie elektronicznej. 

 
§6 

 
40. Serwis umożliwia dokonanie płatności poprzez: Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449  lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357) lub 
Płatności w systemie Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości). 

 
41. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez zewnętrznych dostawców. 

 
42. Odrębne regulaminy płatności udostępniane są przez dostawców zewnętrznych. Regulaminy zawierają szczegółowe zasady korzystania z danych form płatności. 

 
§7 

 
43. Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego i należą do Usługodawcy. 

 
44. Zabrania się bezprawnego rozpowszechniania treści objętych prawem autorskim należącym do Usługodawcy. 

 
§8 

 
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta i Przedsiębiorcę Konsumenta: 

 
45. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 
46. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku usług i produktów spersonalizowanych, ponieważ zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 art. 38) nie podlega zwrotom oraz wymianom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż. 

 
47. Usługodawca informuje, że Klientowi w związku z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość dotyczącej usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – usługa, której niniejszy zapis dotyczy to zakup biletu na Warsztaty. 

  

§9 

 
Reklamacje: 

 
48. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionej Usługi lub procesu zakupowego na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. 

 
49. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, adres email) przedmiotu reklamacji oraz żądania związanego z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

 
50. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

 
§10 

 
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 
51. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranej przez Użytkownika Usługi na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu. 

 
52. Usługobiorca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Usługobiorca będący Konsumentem, ma możliwość: 
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą 
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

  

53. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

 
54. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 
§11 

 
55. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.  

 
 

56. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

 
57. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
58. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych już przez Usługobiorcę. 

 
59. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma ,,Sapere Aude” z siedzibą w Lubinie, ul. Krupińskiego 89/1, 59-300 Lubin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 6922180982. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności strony www.sekwencjazmian.pl

O MNIE: O mnie
bottom of page